Om FINYAR

FINYAR är et samnordisk nätverk vars huvudsakliga uppgift är att främja forskning och bedriva informationsverksamhet om nya religiösa rörelser och nyreligiositet. FINYAR organiserar i första hand forskare och forskarstuderande, men även andra personer med intresse för frågor kring nyreligiositet är välkomna som medlemmar.

Medlemmarna i FINYAR kommer från olika akademiska discipliner och har olika perspektiv på nyreligiositet. Gemensamt för medlemmarna är en strävan att belysa fenomenet sakligt och opartiskt utifrån vetenskapliga perspektiv. Liksom övriga religiösa fenomen kan nyreligiositet studeras utifrån olika vetenskapliga perspektiv, till exempel genom historiska, sociologiska, psykologiska eller antropologiska infallsvinklar.

FINYAR startades 1997 av ett antal forskare inom olika religionsvetenskapliga och beteendevetenskapliga discipliner, knutna till olika svenska universitet. Från 2010 är FINYAR samnordiskt. FINYAR:s arbetsområden FINYAR arbetar med:
• utgivning av en årsskrift som speglar aktuell forskning i de nordiska länderna
• tillhandahållande av information till allmänheten, media, myndigheter och andra    
   samhällsinstanser
• tvärvetenskapliga konferenser
• insamling av material med anknytning till nyreligiositet
• publicering av en webbsida med aktuell information
• kontakter med liknande verksamheter i andra länder

FINYAR publicerar varje år en årsskrift om nyreligiositet. Från 2009 har årsskriften bytt namn till Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet och är samnordisk. Årsskriften utgörs av artiklar som skrivits av några av Nordens främsta kännare av nyreligiositet. Årsskriften ingår i medlemsavgiften till FINYAR.

FINYAR organiserar också forskningskonferenser varje eller vartannat år, ibland i samarbete med andra organisationer.

På Stockholms universitet finns en samling av material med anknytning till nyreligiositet som donerats av olika personer under årens lopp. Forskare kan få tillgång till denna samling på plats. Motsvarigheter till FINYAR finns i andra länder, till exempel CESNUR i Italien, INFORM i England och ISSNR (International Society for the Study of New Religions). FINYAR samarbetar med dessa akademiska organisationer, vilket ger möjligheter till utbyte av information och erfarenheter från andra delar av världen. Vad är nya religiösa rörelser och nyreligiositet? Nya religiösa rörelser är ett samlingsbegrepp för ett antal religiösa grupperingar som framträtt i västvärlden efter mitten av 1900-talet. Som exempel kan nämnas Scientologi-kyrkan, Moonrörelsen (Unification Church/Familjefederationen) och Hare Krishna-rörelsen (ISKCON). Dessa rörelser är internationella och finns i ett stort antal länder, däribland Sverige. Det finns också nya religiösa rörelser som är specifika för ett visst land.

Nyreligiositet är ett vidare begrepp, och omfattar även mer oorganiserade fenomen och strömningar, till exempel de fenomen som ibland populärt kallas ”New Age”. Till nyreligiositet kan också inräknas nya uttryck i etablerade religioner.

Religion är ett dynamiskt fenomen, och historiskt sett har det också funnits såväl nyreligiositet som nya religiösa rörelser, liksom dessa fenomen också finns inom andra kulturer än den västerländska. I vid mening kan därför många fler fenomen än ovanstående definieras som nyreligiösa.
%d bloggers like this: